Proseso ng Pagsulat

15 Comments

 • Bago Sumulat

Kinakailangan maglaan ng panahon sa gawain bago sumulat. Sa yugtong ito, ang isang manunulat ay makapagtatala ng mga datos na gagabay sa pagsulat ng burador.

 • Unang Burador

Ang ideya ay kailangan nang maisalin sa pasulat na dokumento na maaaring rebisahin nang paulit-ulit ayon sa pangangailangan.

 • Pagrebisa

Ito ang pagbasang muli sa burador nang makailang ulit para sa layuning mapahubog at mapagbuti ang dokumento.

 • Pag-eedit

Ang pagwawasto ng mga posibleng gamit ng salita, pagbabantas, ispeling at gramar ay nakapaloob sa huling yugto na ito.

 • Pinal na Dokumento

Kahalagahan ng Pagsulat

6 Comments

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kahalagahan ng pagsulat.

 1. Nagiging daan ang pagsulat upang ipahayag ang saloobin at damdamin.
 2. Nagsisilbing komunikasyon sa kapwa ang pagsulat.
 3. Nagagamit ito para sa lalong pagkatuto.
 4. Ginagamit bilang isang paraan ng pagtataya sa naging pagsulong ng estudyante sa wika.
 5. Nakatutulong ito sa paglinang ng lohikong pag-iisip at paglutas sa suliranin.

Kahulugan ng Pagsulat

9 Comments

 • Ang pagsulat ay anumang pagpapahayag na gamit ang letra o alpabeto.
 • Ang paggsulat ay isang proseso ng pagtatala ng karakter sa isang midyum na may layuning makabuo ng mga salita.

Mga Tulong sa Pag-unawa ng Binasa

Leave a comment

 • Denotasyon

Ito ang literal na kahulugan ng mga salita. Ang ibig sabihin nito ay tahas, aktuwal, tiyak at tuwirang kahulugan ng mga salita.

 • Konotasyon

Ito ang mga di-tuwiran o mga pahiwatig na kahulugan kasama ng lahat ng emosyon, pabor o hindi pabor na tono na kaiba sa literal na kahulugan.

 • Kasingkahulugan

Ito ay tumutukoy sa mga salitang magkasingkahulugan.

 • Kasalungat

Ito ay tumutukoy sa mga salitang magkasalungat ang kahulugan.

 • Pahiwatig

Nauunawaan ang isang pahayag sa pagkuha ng pahiwatig na kasama sa mga salitang nasa pahayag.

 • Idyoma

Pahayag na hindi literal ang kahulugan ng mga salita.     Kinakailangang kunin ang panlahat na kaisipan ng kabuuang pahayag            upang malaman ang kahulugan nito.

Hal: mababaw ang luha (madaling umiyak)

 • Tayutay

Tinatawag din itong patalinghagang pahayag. May kahulugan itong konotasyon.

  • Pagbibigay-katauhan- pahayag ito na ang karaniwang mga bagay ay ginagawang parang tao.
   • Pagtutulad – Dalawang bagay ang pinaghahambing at ginagamit ang mga pariralang gaya ng, tulad ng, kawangis at kapara.
    • Pagwawangis – tuwiran o tiyak na paghahambing ng dalawang bagay  at hindi gumagamit ng mga panulad na salita.
     • Pagmamalabis – lughang nagmamalabis sa paglalarawan.
      • Pagpapalit-tawag – nagpapalit ito ng pangalan o katawagan sa mga bagay na tinutukoy.
       • Pagpapalit- Saklaw – pagbanggit ng bahagi bilang pantukoy sa kabuuan.

        • Pagtawag – kinakausap ang na parang tao ang mga bagay na parang naroroon at kaharap gayong wala naman.

         • Pag-uyam – gumagamit ng pangungutya kahit tila kapuri-puri ang pahayag.

          • Pagsalungat – gumagamit ng dalawang salitang magkasalungat ang kahulugan.
           • Paglilipat-wika – ginagamit ang mga namumukud-tangiang pang-uri sa mga bagay na angkop lamang sa tao.

           Mga Salik sa Pag-unawa sa Binasa

           Leave a comment

           Ayon kay Field ( 2003 ), ang pagbabasa ay isang komplikadong sistema ng pagbibigay-kahulugan mula sa mga nakalimbag na simbolo  na kinakailangan ng mga sumusunod:

           1.    Kaalaman sa Paksa

           makatutulong sa mainam na pagkaunawa kung ang mambabasa ay pamilyar o may kaalaman sa paksang tatalakayin ng may-akda.

           2. Dating Kaalaman/Karanasan

           marapat na gamitin din ng mambabasa ang dating kaalaman nang sa gayon maging interaktibo ang proseso nito.

           3. Kasanayan sa Pagbasa

           kailangan ng isang mambabasa ang mga kasanayan sa pagbasa gaya ng paghihinuha, pagbubuod at iba pa.

           4. Kakayahang Pangwika

           dapat alam ng mambabasa ang kahulugan ng mga bahagi ng pananalitang ginamit ng may-akda batay sa konteksto nito.

           5. Estratehiya sa Pangangatwiran

           ang diskarte sa pag-unawa o pamamaraan sa pagpapaliwanag ng mga proposisyong binabanggit ng may-akda

           6.  Interes at Motibasyon

           ang mga ito ay nagsisilbing panghalina upang patuloy na basahin ang akda.

           Uri ng Pagbasa

           5 Comments

           Ayon kay Taylan D., ang pagbasa ay maaaring mauri sa mga sumusunod:

           Iskaning o Palaktaw na Pagbasa

           Ang nagbabasa ay tumutunton sa mahahalagang salita, mga pamagat at
           mga subtitulo. Palaktaw-laktaw na pagbubuklat sa materyal ang paraang ginagamit sa ganitong pagbasa.


           Iskiming
           Ang iskiming ay mabilisang pagbasa upang makuha ang pangakalahatang
           ideya ng teksto. Pahapyaw na pagbasa ang isinasagawa sa mga seleksyion tulad ng pamagat. Ginagawa ito para sa pagtingin o paghanap ng mahahalagang impormasyon na maaaring makatulong sa bumabasa.


           Previewing
           Sinusuri ng mambabasa ang kabuuan, estilo at register ng wika ng
           sumulat.


           Kaswal na Pagbasa
           Kadalasang ginagawa bilang pampalipas oras lamang

           Masuring Pagbasa
           Isinasagawa ang pagbasa na ito nang maingat para maunawaan ganap ang
           binabasa upang matugunan ang pangangailangan.

           Pagbasang May Pagtatala
           Ito ang pagbasang may kaakibat na pagtatala o pagha-highlight ng
           mahahalagang impormasyon sa teksto.

                 Konsepto sa Pagbasa

                 1 Comment

                 Ang pagbasa ay isang proseso sa inteaksyon ng mambabasa at ng awtor.

                 Ang pagbasa ay ang pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag pang mabigkas nang pasalita.

                 Ang pagbasa ay isang paraan din ng pag-unawa sa wika ng awtor sa pamamagitan ng mga nakalimbag na simbolo.

                 IBA’T IBANG GAWAIN SA PAGSASALITA

                 Leave a comment

                 Pakikipag-usap

                 Ang pagpapalitan ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng salita ay tinatawag na pakikipag-usap. Ito ay isang masining na paraan ng pakikipagtalastasan.

                 Mga Dapat Ugaliin sa Pakikipag-usap

                 1.      Iwasan ang pagtawa habang nakikipag-usap

                 2.      Iwasan ang panghihiya sa kausap

                 3.      Iwasan ang hindi pakikinig sa kausap

                 4.      Iwasan ang pagpintas sa sinasabi ng kausap

                 Pagkukuwento

                 Ito ay isang uri ng salaysay na nagsasaad ng mga pangyayaring maaaring totoo o kaya ay kathang-isip lamang.

                 Ilang Pamantayan sa Pagkukuwento

                 1.      Tiyaking alam na alam ang kuwentong isasalaysay

                 2.      Sikaping maging masigla sa pagsasalita

                 3.      Bigkasing malinaw ang mga salita

                 4.      Huwag magmadali sa pagkukwento

                 5.      Tumingin sa nakikinig

                 Pakikipanayam

                 Ito ay kinasasangkutan ng dalawang tao o pangkat na may nagtatanong at may sumasagot. Ito ay naglalayong makaalam ng mga bagay-bagay tungkol sa taong kinakapanayam.

                 Mga Dapat Bigyang-Pansin

                 1.       Oras – kinakailangang may abiso muna sa taong nais kapanayamin upang ang bawat panig ay may pagkakataong makapaghanda.

                 2.       Mga Tanong – bumuo ng makabuluhang tanong na humihingi ng tiyak na kasagutan .

                 Debate

                 Ito ay pakikipagtalo tungkol sa isang isyung kontrobersyal at napapanahon. Maaaring ito ay pormal o hindi pormal. May dalawang panig an gang pagdedebate:ang sumasang-ayon at hindi dumasang-ayon.

                 Pagtatalumpati

                 Ang pagtatalumpati ay isag sosyal o panlipunang gawain dahil kadalasang isinasagawa sa publiko. Maaari itong biglaan o may paghahanda.

                 MGA KASANGKAPAN SA PAGSASALITA

                 22 Comments

                 Tindig

                 Dapat tumindig nang maginhawa at maluwag ang nagsasalita. Maging anyong kagalang-galang at maginoo. Tuwid ang katawan at ulo sa paglakad sa entablado.

                 Kumpas

                 Nakatutulong ito upang maihatid nang maayos ang mensahe. Maaaring gamitin ang buong katawan kung gumagalaw sa entablado at maaari rin namang bahagi ng katawan lamang.

                 Ekspresyon ng Mukha

                 Ito ang nagsisilbing hudyat sa mga tagapakinig upang malaman ang emosyon ng nagsasalita. Siguraduhing ang salitang binibigkas ay angkop mga ekspresyon ng mukha.

                 Dapat iwasan ang:

                  1. pagtungo
                  2. pagbabasa ng palagian sa mga tala
                  3. pagsasalita na kausap ang dingding

                 Tinig o Boses

                 Ito ang pinakaimportanteng kasangkapan ng pakikipagtalastasan. Nakapaloob dito ang wastong paggamit ng mga sangkap sa pagsasalita  at wastong paghinga upang makatulong sa pagkakaroon ng angkop at natural na tinig.

                 Mga Kailangan sa Mabisang Pagsasalita

                 3 Comments

                 • Kaalaman

                 Mahalagang alam ng isang tagapagsalita ang kanyang sasabihin sa kanyang kausap. Kung alam niya ang kanyang sinasabi, masasabing may laman ito o may kabuluhan.

                 • Tiwala sa Sarili
                 • Kasanayan

                 Kinakailangan angkinin ng tagapagsalita ang mga kasanayan tulad ng malinaw na pagsasalita, wastong pagbigkas ng salita, maayos na pagtayo sa entablado, pagkumpas ayon sa diwa ng sinasabi, diin at uri ng tinig.

                 Older Entries Newer Entries

                 Follow

                 Get every new post delivered to your Inbox.