Talumpati

3 Comments

Ang pagtatalumpati ay sining ng pagpapahayag na tumatalakay sa isang mahalagang paksa na may layuning magbigay kaalaman, magmulat at manghikayat.

Kahalagahan

 1. Napagbubuti ang kakayahan sa pangangatwiran.
 2. Nahuhubog ang kakayahan sa pangunguna.
 3. Napagtitibay ang tiwala sa sarili.
 4. Natututo ng tamang pagharap sa madla.
 5. Nakabibigkis nang maayos at wastong pagsasama-sama ng mga salita.

Paraan ng Pagtatalumpati

 1. Talumpating Binabasa – pinag-aralang mabuti at nagsanay sa pagbigkas sa harap ng madla
 2. Talumpating Isinaulo – pinaghandaang mabuti at kinabisa
 3. Talumpating Binalangkas – binibigkas ang talumpati gamit ang patnubay ng balangkas
 4. Talumpating Walang Paghahanda – ibinabatay lamang ang sasabihin sa sariling kaalaman at karanasan.

Uri ng Talumpati

 1. Talumpating Nagbibigay-aliw– isinasagawa sa mga handaan, pagtitipon o salu-salo
 2. Talumpating Nagdaragdag – kaalaman – madalas isinasagawa sa mga lektyur at pag-uulat.
 3. Talumpating Nanghihikayat – ginagamit upang mapakilos, mag-impluwensya sa tagapikinig.
 4. Talumpating Nagbibigay-galang – ginagamit sa pagtanggap sa bagong kasapi o bagong dating
 5. Talumpating Nagbibigay-papuri – ginagamit sa pagbibigay ng pagkilala sa mga pumanaw.

Mga Dapat Bigyang- Pansin sa Pagtatalumpati

 1. Tindig – tumayo ng tuwid at maging palagay sa entablado
 2. Galaw – maging tiyak sa pagkilos
 3. Kumpas -nakatutulong sa pagbibigay-diin sa sinasabi. Maging maingat sa bawat pagkumpas dahil bawat kumpas ay may kahulugan.
 4. Tinig – tamang bigkas at pagbaba  at pagtaas ng tinig

Maging maingat sa pagbaybay, pagbabantas at paggamit ng salita.

Leave a comment

-          Mahalagang magkaroon ng kaangkupan at tamang gramatika sa pagsulat upang hindi makalikha ng kalituhan sa mambabasa.

-          Mas nakatuon ang tamang gramatika at kaangkupan sa pasulat na pagpapahayag.

-          KInakailangan ang pag-eedit sa pagsulat.

Isaalang-alang ang lugar ng taong babasa ng sulatin

Leave a comment

-          Mauunawaang lubos ng mambabasa ang nais iparating ng manunulat kung ikokonsider ang kultura at saloobin ng mambabasa.

-          Magkakaroon ng positibong impresyon ang mambabasa sa manunulat kapag binigyang-pansin ang kanilang kultura at saloobin.

Gamitin ang angkop na wika batay sa target na mambabasa

Leave a comment

-          Isaalang-alang ang kakayahan at kasanayan ng taong babasa sa wikang gagamitin.

-          Ang tamang paggamit ng wika ay tulay upang magkaroon ng pagkakaunawaan ang mambabasa at manunulat.

Maging tiyak sa layunin ng pagsulat

Leave a comment

-          Isaalang-alang ang pokus ng sulatin.

-          Kinakailangang alam mo ang dahilan ng iyong pagsulat.

-          Bilang manunulat, kinakailangang sa umpisa pa lamang ay alam mo na ang iyong layunin upang hind imaging watak-watak ang iyong ideya.

Kinakailangang may sapat na kaalaman sa paksa ang manunulat

Leave a comment

-          Maaaring magsaliksik sa paksang napili.

-          Piliin ang paksang naayon sa inyong interes.

Isaalang-alang ang target na mambabasa

Leave a comment

-          Kinakailangang alamin ang inaasahan ng mambabasa sa isang teksto.

-          Tiyakin na makita ng mambabasa ang kahalagahan ng teksto.

-          Ang panlasa ng mga mambabasa ay mahalaga upang makita ang bisa nito.

Uri ng Pagsulat

5 Comments

 1. Teknikal na Pagsulat – isang uri ng tekstong ekspositori na nagbibigay ng impormasyon para sa komersyal o teknikal na layunin. Lumilikha ang manunulat ng dokumentasyon para sa teknolohiya.
 2. Referensyal na Pagsulat – isang uri ng pagsulat na nagpapaliwanag, nagbibigay ng impormasyon o nagsusuri. Layunin nito na maiharap ang impormasyon batay sa katotohanan.
 3. Jornalistik na Pagsulat – isang uri ng pagsulat ng balita.
 4. Akademikong Pagsulat – ito ay may sinusunod na particular na kumbensyon. Ito  layunin nito ay maipakita ang resulta ng pagsisiyasat o pananaliksik na ginwa.

Layunin sa Pagsulat

13 Comments

 1. Metalingual – ang layunin ng manunulat ay maiwasto ang pagkkamali ng wika o pagsulat at magkaroon ng pagkatuto sa tulong ng iba o sarili mismo.
 2. Emotive- may layunin na maipahiwatig ng manunulat ang kanyang nadarama at saloobin sa pagsulat batay sa mnasaksihang pangyayari, nakitang larawan at narinig.
 3. Referential – ang manunulat ay maglalahad ng mga proseso at hakbangin ng isang gawain.
 4. Persuasive – ang manunulat ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkampi o pagsang-ayon sa pangangailangan, pagpapaliwanag o argumento.
 5. Poetic/Creative – layunin ng manunulat na malinang ang kakayahan sa malikhaing pagsulat tulad ng pagtutuloy ng simula ng isang kwento.

Proseso ng Pagsulat

15 Comments

 • Bago Sumulat

Kinakailangan maglaan ng panahon sa gawain bago sumulat. Sa yugtong ito, ang isang manunulat ay makapagtatala ng mga datos na gagabay sa pagsulat ng burador.

 • Unang Burador

Ang ideya ay kailangan nang maisalin sa pasulat na dokumento na maaaring rebisahin nang paulit-ulit ayon sa pangangailangan.

 • Pagrebisa

Ito ang pagbasang muli sa burador nang makailang ulit para sa layuning mapahubog at mapagbuti ang dokumento.

 • Pag-eedit

Ang pagwawasto ng mga posibleng gamit ng salita, pagbabantas, ispeling at gramar ay nakapaloob sa huling yugto na ito.

 • Pinal na Dokumento

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.