Mga Layunin sa Pagsasalita

9 Comments

Pagpapaliwanag ng sarili
Pagpapahayag ng sariling pananaw at pagpapakahulugan sa sarili bilang bahagi ng lipunan.
Pagbibigay ng impormasyon
Pagbabahagi ng impormasyon sa iba.
Paglilinaw ng argumento
Paglalahad ng opinyon o katotohan tungkol sa isang isyu.
Pagkakaroon ng pagbabago
Pagsasalita upang matamo ang pagbabago.

     Ang Mabisang Pagsasalita

     Leave a comment

     • Ang pagsasalita ay ang kakayahang masabi at maiparating sa harap ng tagapakinig ang anumang naiisip o nadarama sa pormal man o di pormal na paraan.
     • Ito ang kahusayan o kapangyarihan ng isip sa pananalita na nangungusap o mga salita upang maipahayag ang mga opinyon.

     Mga Pamamaraan sa Mabisang Pakikinig

     Leave a comment

     • Paghihinuha

     Subuking maghinuha kung ano ang maaaring mapakinggan upang maging pamilyar sa paksang pakikinggan.

     • Pagbibigay ng Pansin sa Diin ng Pagsasalita ng Tagapagsalita

     Makatutulong ito upang mabigyan ng linaw at pansin ang mga mahahalagang detalye.

     • Pagtatala

     Mainam ang gawaing ito upang matandaan ang mahahalagang impormasyon na napakinggan.

     Mga Elementong Nakaiimpluwensiya sa Pakikinig

     Leave a comment

     Maraming elemento na nakaaapekto upang makinig o hindi makinig nang lubusan ang  isang indibidwal. Kabilang sa mga elementong ito ay paksa, ang tagapagsalita, biswal (na maaaring makatulong sa pakikinig) at lugar.

     Mga Katangian ng Pakikinig

     Leave a comment

     • Ang Pakikinig Bilang Produkto

     Ang pag-unawa sa tunog na naririnig ay kalimitang kaakibat ng resulta nito. Maaaring ang produkto ng pakikinig ay makikita sa verbal at di-verbal na pagtugon ng tagapakinig.

     • Ang Pakikinig Bilang Proseso

     Sinasabing ang pakikinig ay isang kognitibong proseso mula sa pagdinig ng tunog, pagkilala ng tunog patungo sa pagbibigay ng interpretasyon sa tunog.

     Mga Layunin sa Pakikinig

     1 Comment

     Ayon kina Andrew Wolvin at Carolyn Coakely (1996), may limang dahilan kung bakit nakikinig ang isang indibidwal.

     • Diskriminatori

     Pakikinig upang makilala ang kaibahan o katangian ng mga tunog. Ito ang karaniwang paraan ng pakikinig.

     • Komprehensibo

     Pakikinig upang maunawaan ang mensahe

     • Terapyutik

     Pakikinig upang mabigyan ng pagkakataon ang isang taong ibahagi ang kanyang suliranin.

     • Kritikal

     Pakikinig upang mataya ang mensahe

     • Nagpapahalaga

     Pakikinig upang masiyahan sa mga salita at sa karanasan ng iba

     Kahulugan ng Pakikinig

     16 Comments

     Ang pakikinig ay isang makapangyarihang intrumento ng komunikasyon na nagsisilbing impluwensya upang makipag-usap nang mabuti (John Marshall).

     Ito ay kombinasyon ng kakayahang makarinig ng mga tunog at ng paghihintay sa pagiging pagtanggap sa nagsasalita sa anumang pinanggagalingan ng mensahe. (Wolf, 1983).

     Uri ng Komunikasyon

     1 Comment

     • Verbal at Di- Verbal na Komunikasyon

     Kailangan ang wika sa verbal na komunikasyon, samantalang ang di-verbal na komunikasyon ay naipahahayag sa  pamamagitan ng mga paraang di -gumagamit ng wika. Kinakailangan lamang sa di-verbal na komunikasyon ang paggamit ng pandama o limang sensori. Kadalasang ginagamit din ang kilos o galaw at ekspresyon ng mukha sa paghahatid ng kabuuang mensahe sa kausap.

     Proseso ng Komunikasyon

     1 Comment

     Nagmumula ang mensahe sa nagpapadala. Daraan ito sa proseso ng pag-iisip ng ideya upang magkaroon ng mensahe na maihahatid sa tumatanggap. Maaaring makaapekto sa nagpapadala ang kasanayang pangkomunikasyon, ugali, kapaligiran at kultura.

     Ang tumatanggap ng mensahe ay kinakailangang tumugon dito. Layunin ng komunikasyon na maihatid o mapaabot ang mensahe sa pinagtutungkulan nito.

     Masusukat ang kahusayan ng komunikasyon sa pamamagitan ng tugon o fidbak. Sa pagdadala ng mensahe, maaaring gumamit ng kasangkapan sa paghahatid tulad ng wika , kilos at galaw.

     Ang proseso ay mauulit at ang tumanggap ay magiging tagapagpadala na ng mensahe.

     Kahulugan ng Komunikasyon

     3 Comments

     Ito ay pagpapahayag; paghahatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan; isang pakikipag-ugnayan, pakikipagpalagayan o pakikipag-unawaan (Webster).

     Ang komunikasyon ay paghahatid ng mahahalagang impormasyon sa isang paraang masining upang maging mabisa at mahusay na maipahayag ng tao ang kanyang palagay o saloobin sa kanyang kapwa, anuman ang paksang inaakala niyang mahalagang mapag-usapan (Verdeber, 1987).

     Mula sa salitang Latin na communis na nangunguhulugang “panlahat” o “para sa lahat.”

     Older Entries Newer Entries

     Follow

     Get every new post delivered to your Inbox.