• Ang pagsasalita ay ang kakayahang masabi at maiparating sa harap ng tagapakinig ang anumang naiisip o nadarama sa pormal man o di pormal na paraan.
  • Ito ang kahusayan o kapangyarihan ng isip sa pananalita na nangungusap o mga salita upang maipahayag ang mga opinyon.
Advertisements