Pakikipag-usap

Ang pagpapalitan ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng salita ay tinatawag na pakikipag-usap. Ito ay isang masining na paraan ng pakikipagtalastasan.

Mga Dapat Ugaliin sa Pakikipag-usap

1.      Iwasan ang pagtawa habang nakikipag-usap

2.      Iwasan ang panghihiya sa kausap

3.      Iwasan ang hindi pakikinig sa kausap

4.      Iwasan ang pagpintas sa sinasabi ng kausap

Pagkukuwento

Ito ay isang uri ng salaysay na nagsasaad ng mga pangyayaring maaaring totoo o kaya ay kathang-isip lamang.

Ilang Pamantayan sa Pagkukuwento

1.      Tiyaking alam na alam ang kuwentong isasalaysay

2.      Sikaping maging masigla sa pagsasalita

3.      Bigkasing malinaw ang mga salita

4.      Huwag magmadali sa pagkukwento

5.      Tumingin sa nakikinig

Pakikipanayam

Ito ay kinasasangkutan ng dalawang tao o pangkat na may nagtatanong at may sumasagot. Ito ay naglalayong makaalam ng mga bagay-bagay tungkol sa taong kinakapanayam.

Mga Dapat Bigyang-Pansin

1.       Oras – kinakailangang may abiso muna sa taong nais kapanayamin upang ang bawat panig ay may pagkakataong makapaghanda.

2.       Mga Tanong – bumuo ng makabuluhang tanong na humihingi ng tiyak na kasagutan .

Debate

Ito ay pakikipagtalo tungkol sa isang isyung kontrobersyal at napapanahon. Maaaring ito ay pormal o hindi pormal. May dalawang panig an gang pagdedebate:ang sumasang-ayon at hindi dumasang-ayon.

Pagtatalumpati

Ang pagtatalumpati ay isag sosyal o panlipunang gawain dahil kadalasang isinasagawa sa publiko. Maaari itong biglaan o may paghahanda.

Advertisements