Ang pakikinig ay isang makapangyarihang intrumento ng komunikasyon na nagsisilbing impluwensya upang makipag-usap nang mabuti (John Marshall).

Ito ay kombinasyon ng kakayahang makarinig ng mga tunog at ng paghihintay sa pagiging pagtanggap sa nagsasalita sa anumang pinanggagalingan ng mensahe. (Wolf, 1983).

About these ads