1. Metalingual – ang layunin ng manunulat ay maiwasto ang pagkkamali ng wika o pagsulat at magkaroon ng pagkatuto sa tulong ng iba o sarili mismo.
  2. Emotive- may layunin na maipahiwatig ng manunulat ang kanyang nadarama at saloobin sa pagsulat batay sa mnasaksihang pangyayari, nakitang larawan at narinig.
  3. Referential – ang manunulat ay maglalahad ng mga proseso at hakbangin ng isang gawain.
  4. Persuasive – ang manunulat ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkampi o pagsang-ayon sa pangangailangan, pagpapaliwanag o argumento.
  5. Poetic/Creative – layunin ng manunulat na malinang ang kakayahan sa malikhaing pagsulat tulad ng pagtutuloy ng simula ng isang kwento.

Advertisements