Tindig

Dapat tumindig nang maginhawa at maluwag ang nagsasalita. Maging anyong kagalang-galang at maginoo. Tuwid ang katawan at ulo sa paglakad sa entablado.

Kumpas

Nakatutulong ito upang maihatid nang maayos ang mensahe. Maaaring gamitin ang buong katawan kung gumagalaw sa entablado at maaari rin namang bahagi ng katawan lamang.

Ekspresyon ng Mukha

Ito ang nagsisilbing hudyat sa mga tagapakinig upang malaman ang emosyon ng nagsasalita. Siguraduhing ang salitang binibigkas ay angkop mga ekspresyon ng mukha.

Dapat iwasan ang:

    1. pagtungo
    2. pagbabasa ng palagian sa mga tala
    3. pagsasalita na kausap ang dingding

Tinig o Boses

Ito ang pinakaimportanteng kasangkapan ng pakikipagtalastasan. Nakapaloob dito ang wastong paggamit ng mga sangkap sa pagsasalita  at wastong paghinga upang makatulong sa pagkakaroon ng angkop at natural na tinig.

Advertisements