Pagpapaliwanag ng sarili
Pagpapahayag ng sariling pananaw at pagpapakahulugan sa sarili bilang bahagi ng lipunan.
Pagbibigay ng impormasyon
Pagbabahagi ng impormasyon sa iba.
Paglilinaw ng argumento
Paglalahad ng opinyon o katotohan tungkol sa isang isyu.
Pagkakaroon ng pagbabago
Pagsasalita upang matamo ang pagbabago.

          Advertisements