Ayon kay Field ( 2003 ), ang pagbabasa ay isang komplikadong sistema ng pagbibigay-kahulugan mula sa mga nakalimbag na simbolo  na kinakailangan ng mga sumusunod:

1.    Kaalaman sa Paksa

makatutulong sa mainam na pagkaunawa kung ang mambabasa ay pamilyar o may kaalaman sa paksang tatalakayin ng may-akda.

2. Dating Kaalaman/Karanasan

marapat na gamitin din ng mambabasa ang dating kaalaman nang sa gayon maging interaktibo ang proseso nito.

3. Kasanayan sa Pagbasa

kailangan ng isang mambabasa ang mga kasanayan sa pagbasa gaya ng paghihinuha, pagbubuod at iba pa.

4. Kakayahang Pangwika

dapat alam ng mambabasa ang kahulugan ng mga bahagi ng pananalitang ginamit ng may-akda batay sa konteksto nito.

5. Estratehiya sa Pangangatwiran

ang diskarte sa pag-unawa o pamamaraan sa pagpapaliwanag ng mga proposisyong binabanggit ng may-akda

6.  Interes at Motibasyon

ang mga ito ay nagsisilbing panghalina upang patuloy na basahin ang akda.

Advertisements