Nagmumula ang mensahe sa nagpapadala. Daraan ito sa proseso ng pag-iisip ng ideya upang magkaroon ng mensahe na maihahatid sa tumatanggap. Maaaring makaapekto sa nagpapadala ang kasanayang pangkomunikasyon, ugali, kapaligiran at kultura.

Ang tumatanggap ng mensahe ay kinakailangang tumugon dito. Layunin ng komunikasyon na maihatid o mapaabot ang mensahe sa pinagtutungkulan nito.

Masusukat ang kahusayan ng komunikasyon sa pamamagitan ng tugon o fidbak. Sa pagdadala ng mensahe, maaaring gumamit ng kasangkapan sa paghahatid tulad ng wika , kilos at galaw.

Ang proseso ay mauulit at ang tumanggap ay magiging tagapagpadala na ng mensahe.

Advertisements