• Bago Sumulat

Kinakailangan maglaan ng panahon sa gawain bago sumulat. Sa yugtong ito, ang isang manunulat ay makapagtatala ng mga datos na gagabay sa pagsulat ng burador.

  • Unang Burador

Ang ideya ay kailangan nang maisalin sa pasulat na dokumento na maaaring rebisahin nang paulit-ulit ayon sa pangangailangan.

  • Pagrebisa

Ito ang pagbasang muli sa burador nang makailang ulit para sa layuning mapahubog at mapagbuti ang dokumento.

  • Pag-eedit

Ang pagwawasto ng mga posibleng gamit ng salita, pagbabantas, ispeling at gramar ay nakapaloob sa huling yugto na ito.

  • Pinal na Dokumento
Advertisements