Uri ng Pagsulat

8 Comments

 1. Teknikal na Pagsulat – isang uri ng tekstong ekspositori na nagbibigay ng impormasyon para sa komersyal o teknikal na layunin. Lumilikha ang manunulat ng dokumentasyon para sa teknolohiya.
 2. Referensyal na Pagsulat – isang uri ng pagsulat na nagpapaliwanag, nagbibigay ng impormasyon o nagsusuri. Layunin nito na maiharap ang impormasyon batay sa katotohanan.
 3. Jornalistik na Pagsulat – isang uri ng pagsulat ng balita.
 4. Akademikong Pagsulat – ito ay may sinusunod na particular na kumbensyon. Ito  layunin nito ay maipakita ang resulta ng pagsisiyasat o pananaliksik na ginwa.
Advertisements

Layunin sa Pagsulat

17 Comments

 1. Metalingual – ang layunin ng manunulat ay maiwasto ang pagkkamali ng wika o pagsulat at magkaroon ng pagkatuto sa tulong ng iba o sarili mismo.
 2. Emotive- may layunin na maipahiwatig ng manunulat ang kanyang nadarama at saloobin sa pagsulat batay sa mnasaksihang pangyayari, nakitang larawan at narinig.
 3. Referential – ang manunulat ay maglalahad ng mga proseso at hakbangin ng isang gawain.
 4. Persuasive – ang manunulat ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkampi o pagsang-ayon sa pangangailangan, pagpapaliwanag o argumento.
 5. Poetic/Creative – layunin ng manunulat na malinang ang kakayahan sa malikhaing pagsulat tulad ng pagtutuloy ng simula ng isang kwento.

Proseso ng Pagsulat

18 Comments

 • Bago Sumulat

Kinakailangan maglaan ng panahon sa gawain bago sumulat. Sa yugtong ito, ang isang manunulat ay makapagtatala ng mga datos na gagabay sa pagsulat ng burador.

 • Unang Burador

Ang ideya ay kailangan nang maisalin sa pasulat na dokumento na maaaring rebisahin nang paulit-ulit ayon sa pangangailangan.

 • Pagrebisa

Ito ang pagbasang muli sa burador nang makailang ulit para sa layuning mapahubog at mapagbuti ang dokumento.

 • Pag-eedit

Ang pagwawasto ng mga posibleng gamit ng salita, pagbabantas, ispeling at gramar ay nakapaloob sa huling yugto na ito.

 • Pinal na Dokumento

Kahalagahan ng Pagsulat

11 Comments

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kahalagahan ng pagsulat.

 1. Nagiging daan ang pagsulat upang ipahayag ang saloobin at damdamin.
 2. Nagsisilbing komunikasyon sa kapwa ang pagsulat.
 3. Nagagamit ito para sa lalong pagkatuto.
 4. Ginagamit bilang isang paraan ng pagtataya sa naging pagsulong ng estudyante sa wika.
 5. Nakatutulong ito sa paglinang ng lohikong pag-iisip at paglutas sa suliranin.

Kahulugan ng Pagsulat

11 Comments

 • Ang pagsulat ay anumang pagpapahayag na gamit ang letra o alpabeto.
 • Ang paggsulat ay isang proseso ng pagtatala ng karakter sa isang midyum na may layuning makabuo ng mga salita.

Mga Tulong sa Pag-unawa ng Binasa

Leave a comment

 • Denotasyon

Ito ang literal na kahulugan ng mga salita. Ang ibig sabihin nito ay tahas, aktuwal, tiyak at tuwirang kahulugan ng mga salita.

 • Konotasyon

Ito ang mga di-tuwiran o mga pahiwatig na kahulugan kasama ng lahat ng emosyon, pabor o hindi pabor na tono na kaiba sa literal na kahulugan.

 • Kasingkahulugan

Ito ay tumutukoy sa mga salitang magkasingkahulugan.

 • Kasalungat

Ito ay tumutukoy sa mga salitang magkasalungat ang kahulugan.

 • Pahiwatig

Nauunawaan ang isang pahayag sa pagkuha ng pahiwatig na kasama sa mga salitang nasa pahayag.

 • Idyoma

Pahayag na hindi literal ang kahulugan ng mga salita.     Kinakailangang kunin ang panlahat na kaisipan ng kabuuang pahayag            upang malaman ang kahulugan nito.

Hal: mababaw ang luha (madaling umiyak)

 • Tayutay

Tinatawag din itong patalinghagang pahayag. May kahulugan itong konotasyon.

  • Pagbibigay-katauhan– pahayag ito na ang karaniwang mga bagay ay ginagawang parang tao.
   • Pagtutulad – Dalawang bagay ang pinaghahambing at ginagamit ang mga pariralang gaya ng, tulad ng, kawangis at kapara.
    • Pagwawangis – tuwiran o tiyak na paghahambing ng dalawang bagay  at hindi gumagamit ng mga panulad na salita.
     • Pagmamalabis – lughang nagmamalabis sa paglalarawan.
      • Pagpapalit-tawag – nagpapalit ito ng pangalan o katawagan sa mga bagay na tinutukoy.
       • PagpapalitSaklaw – pagbanggit ng bahagi bilang pantukoy sa kabuuan.

        • Pagtawag – kinakausap ang na parang tao ang mga bagay na parang naroroon at kaharap gayong wala naman.

         • Pag-uyam – gumagamit ng pangungutya kahit tila kapuri-puri ang pahayag.

          • Pagsalungat – gumagamit ng dalawang salitang magkasalungat ang kahulugan.
           • Paglilipat-wika – ginagamit ang mga namumukud-tangiang pang-uri sa mga bagay na angkop lamang sa tao.

           Mga Salik sa Pag-unawa sa Binasa

           Leave a comment

           Ayon kay Field ( 2003 ), ang pagbabasa ay isang komplikadong sistema ng pagbibigay-kahulugan mula sa mga nakalimbag na simbolo  na kinakailangan ng mga sumusunod:

           1.    Kaalaman sa Paksa

           makatutulong sa mainam na pagkaunawa kung ang mambabasa ay pamilyar o may kaalaman sa paksang tatalakayin ng may-akda.

           2. Dating Kaalaman/Karanasan

           marapat na gamitin din ng mambabasa ang dating kaalaman nang sa gayon maging interaktibo ang proseso nito.

           3. Kasanayan sa Pagbasa

           kailangan ng isang mambabasa ang mga kasanayan sa pagbasa gaya ng paghihinuha, pagbubuod at iba pa.

           4. Kakayahang Pangwika

           dapat alam ng mambabasa ang kahulugan ng mga bahagi ng pananalitang ginamit ng may-akda batay sa konteksto nito.

           5. Estratehiya sa Pangangatwiran

           ang diskarte sa pag-unawa o pamamaraan sa pagpapaliwanag ng mga proposisyong binabanggit ng may-akda

           6.  Interes at Motibasyon

           ang mga ito ay nagsisilbing panghalina upang patuloy na basahin ang akda.

           Older Entries Newer Entries