Ang Mabisang Pagsasalita

Leave a comment

 • Ang pagsasalita ay ang kakayahang masabi at maiparating sa harap ng tagapakinig ang anumang naiisip o nadarama sa pormal man o di pormal na paraan.
 • Ito ang kahusayan o kapangyarihan ng isip sa pananalita na nangungusap o mga salita upang maipahayag ang mga opinyon.
Advertisements

Mga Pamamaraan sa Mabisang Pakikinig

1 Comment

 • Paghihinuha

Subuking maghinuha kung ano ang maaaring mapakinggan upang maging pamilyar sa paksang pakikinggan.

 • Pagbibigay ng Pansin sa Diin ng Pagsasalita ng Tagapagsalita

Makatutulong ito upang mabigyan ng linaw at pansin ang mga mahahalagang detalye.

 • Pagtatala

Mainam ang gawaing ito upang matandaan ang mahahalagang impormasyon na napakinggan.

Mga Elementong Nakaiimpluwensiya sa Pakikinig

Leave a comment

Maraming elemento na nakaaapekto upang makinig o hindi makinig nang lubusan ang  isang indibidwal. Kabilang sa mga elementong ito ay paksa, ang tagapagsalita, biswal (na maaaring makatulong sa pakikinig) at lugar.

Mga Katangian ng Pakikinig

Leave a comment

 • Ang Pakikinig Bilang Produkto

Ang pag-unawa sa tunog na naririnig ay kalimitang kaakibat ng resulta nito. Maaaring ang produkto ng pakikinig ay makikita sa verbal at di-verbal na pagtugon ng tagapakinig.

 • Ang Pakikinig Bilang Proseso

Sinasabing ang pakikinig ay isang kognitibong proseso mula sa pagdinig ng tunog, pagkilala ng tunog patungo sa pagbibigay ng interpretasyon sa tunog.

Mga Layunin sa Pakikinig

1 Comment

Ayon kina Andrew Wolvin at Carolyn Coakely (1996), may limang dahilan kung bakit nakikinig ang isang indibidwal.

 • Diskriminatori

Pakikinig upang makilala ang kaibahan o katangian ng mga tunog. Ito ang karaniwang paraan ng pakikinig.

 • Komprehensibo

Pakikinig upang maunawaan ang mensahe

 • Terapyutik

Pakikinig upang mabigyan ng pagkakataon ang isang taong ibahagi ang kanyang suliranin.

 • Kritikal

Pakikinig upang mataya ang mensahe

 • Nagpapahalaga

Pakikinig upang masiyahan sa mga salita at sa karanasan ng iba

Kahulugan ng Pakikinig

21 Comments

Ang pakikinig ay isang makapangyarihang intrumento ng komunikasyon na nagsisilbing impluwensya upang makipag-usap nang mabuti (John Marshall).

Ito ay kombinasyon ng kakayahang makarinig ng mga tunog at ng paghihintay sa pagiging pagtanggap sa nagsasalita sa anumang pinanggagalingan ng mensahe. (Wolf, 1983).

Uri ng Komunikasyon

1 Comment

 • Verbal at Di- Verbal na Komunikasyon

Kailangan ang wika sa verbal na komunikasyon, samantalang ang di-verbal na komunikasyon ay naipahahayag sa  pamamagitan ng mga paraang di -gumagamit ng wika. Kinakailangan lamang sa di-verbal na komunikasyon ang paggamit ng pandama o limang sensori. Kadalasang ginagamit din ang kilos o galaw at ekspresyon ng mukha sa paghahatid ng kabuuang mensahe sa kausap.

Older Entries Newer Entries